Euthanasie (wilsverklaring)

Je kan jouw wil over het levenseinde en eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een wilsverklaring. Dit voor het geval je niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld door een onomkeerbare coma.

Hoe stel je de wilsverklaring op?

De wilsverklaring inzake euthanasie kan je op elk moment opstellen. Dit moet schriftelijk gebeuren tegenover twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden.

Degene die de verklaring aflegt, de getuigen (verplicht) en eventueel de vertrouwenspersonen (facultatief) moeten de wilsverklaring dateren en ondertekenen voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd'.

Let op: de verklaring moet om de 5 jaar hernieuwd worden. De indiener moet hier zelf over waken. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als de eerste indiening door middel van een nieuwe verklaring.

Waar kan je het formulier bekomen?

De wilsverklaring kan je verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken op het gemeentehuis of onderaan deze pagina. Je ontvangt 3 exemplaren, die allen ingevuld en ondertekend moeten worden door de betrokken partijen. Eén exemplaar is bestemd voor de registratie, één voor de aanvrager zelf en één voor bewaring door het gemeentebestuur. Als je een kopie wil voor de getuigen en eventuele vertrouwenspersonen, dien je die zelf te maken.

Hoe gebeurt de registratie?

Nadat je de verklaringen (in drievoud) hebt ingevuld en alle partijen ondertekend hebben, bezorg je de ingevulde wilsverklaring PERSOONLIJK aan het loket van de Dienst Burgerzaken. Nadat de verklaring gecontroleerd is, worden alle gegevens geregistreerd in de databank van de FOD Volksgezondheid. De registratie is niet verplicht.

Regelgeving

  • De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor de bekendheid. Jij brengt iedereen op de hoogte van de herziening of intrekking, in het bijzonder de getuigen.
  • De wilsverklaring blijft geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.

Wil je het formulier een model voor een 'wilsverklaring euthanasie' plukken via het e-loket, klik hier.