Bewoning zones verblijfsrecreatie

Permanente bewoning verboden in zones voor verblijfsrecreatie.

Het Vlaams decreet op de stedenbouw (Vlaamse Codex) in voege op 01/09/2009, het Vlaams Logiesdecreet in voege op 01/01/2010 en de stedenbouwkundige voorschriften van de goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen voor weekendverblijven verbieden elke vorm van permanente bewoning in zones voor verblijfsrecreatie. Concreet betekent dit dat er niet permanent kan gewoond worden op campings (behoudens de uitbaters) en weekendverblijfzones.

Wachtebeke telt momenteel 7 zones voor verblijfsrecreatie, waaronder het Provinciaal Domein Puyenbroeck.

permanente bewoning in zones verblijfsrecreatie (Copy)

Het gewestplan waarop deze zones aangeduid staan is raadpleegbaar op de technische dienst of via de website: http://www.geopunt.be/ (gebied voor verblijfsrecreatie is in oranje aangeduid met een driehoek erin). 

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 12 januari 2015 geen nieuwe inschrijvingen meer toe te staan in zones bestemd voor verblijfsrecreatie op basis van voormelde decreten.

Aangezien de wet op het houden van de bevolkingsregisters (federale regelgeving) bepaalt dat er geen enkele inschrijving kan geweigerd worden op basis van o.a. stedenbouwkundige regelgeving wordt de burger in kennis gesteld van de weigeringsbeslissing van het schepencollege na positieve woonstcontrole door de wijkpolitie en de beroepsmogelijkheid bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (algemene directie instellingen en bevolking – Park Atrium – Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel). Deze dienst is bevoegd om geschillen i.v.m. de reële verblijfplaats te beslechten.

De burger die zich in zones bestemd voor verblijfsrecreatie toch wenst te domiciliëren loopt onder andere het risico om een administratieve boete van € 5000,00 per vaststelling per persoon op te lopen vanwege de Vlaamse Overheid – Agentschap RWO – Inspectie RWO, Virginie Loveling-gebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 90 - 9000 Gent.

Wanneer een burger zich op de Dienst Burgerzaken aanbiedt met de vraag om zich te domiciliëren in een zone bestemd voor verblijfsrecreatie dan ondertekent hij bij zijn aanvraag tot adreswijziging een verklaring waaruit blijkt dat hij duidelijk kennis genomen heeft van de geldende wetgeving.