Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de uitbreiding van de Polder Moervaart en Zuidlede

Openbaar onderzoek over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de uitbreiding van de Polder Moervaart en Zuidlede, Moerbekepolder en de Polder Sinaai-Daknam

Waarover gaat dit openbaar onderzoek ?

Op vraag van minister Schauvliege wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om opmerkingen en bezwaren op te vragen in verband met de geplande uitbreiding van de Polder Moervaart en Zuidlede, Moerbekepolder en de Polder Sinaai-Daknam. Concreet wordt voorgesteld om de kern van Moerbeke en Klein-Sinaai, die nu niet in poldergebied gelegen zijn, op te splitsen over deze 3 polders. Het provinciaal domein Puyenbroek zou ingelijfd worden bij de Polder Moervaart en Zuidlede. In het voorontwerp van besluit stelt men dat er gewerkt wordt volgens hydrografische grenzen die gecorrigeerd werden om duidelijke grenzen op het terrein te hebben. De polderuitbreidingen zouden volgens het besluit de eenvormigheid in het waterbeheer ten goede moeten komen.

Het openbaar onderzoek loopt van 12 juli 2017 tot 10 augustus 2017.

Het dossier ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage op het gemeentehuis, technische dienst, Dorp 61, 9185 Wachtebeke, tijdens de openingsuren.

Wat is een polder?

Een polder is een openbare bestuur, dat autonoom beslissingen neemt en werken uitvoert in het kader van waterlopenbeheer in zijn werkingsgebied. Dit werkingsgebied is wettelijk vastgelegd. Daarbinnen onderhoudt de polder de gerangschikte waterlopen van de zgn. 2de en 3de categorie. De polder draagt de kosten voor dat onderhoud niet zelf. Deze worden door de provincie (voor de waterlopen 2de categorie) en de gemeente (voor de waterlopen 3de categorie) terugbetaald aan de polder. De polder kan ook beslissen om grachten te onderhouden indien deze een algemeen belang hebben voor de afwatering. De kosten daarvoor draagt de polder zelf.

Wie bestuurt een polder?

De werking van de polder wordt geregeld door een wetgeving uit 1957. De vergaderingen van de polder zijn niet openbaar. Enkel 'stemgerechtigde ingelanden' kunnen de algemene vergadering bijwonen. Volgens de polderwet zijn ingelanden volle eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, … Pachters of huurders zijn geen ingelanden. Verder hebben niet alle ingelanden stemrecht, enkel zij met voldoende oppervlakte binnen de polder. Voor de polder Moervaart en Zuidlede is dat 5 hectare (50 000 m²). Binnen de polder Sinaai-Daknam is 4 hectare (40 000 m²) nodig om een stem te hebben in het beleid van de polder, terwijl dat in de Moerbekepolder 3 hectare (30 000 m²) noodzakelijk zijn. Eigenaars die niet aan deze vereiste oppervlakte komen, kunnen zich groeperen om tot die oppervlakte te komen en op deze manier als groep één stem verwerven. In de praktijk zijn het vooral landbouwers die stemrecht hebben.

Polderbelasting

Een polder heeft het recht een belasting te heffen. De belastingen worden gebruikt voor de financiering van de werking van de polder (loonkosten, kosten voor administratie, …) en voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan grachten. De aanslagvoet wordt door de polder bepaald. Er bestaat een minimumbelasting die kleine grondeigenaars verschuldigd zijn, ongeacht de grootte van hun eigendom en verder een tarief per hectare. Hebt u een eigendom gelegen binnen de polder Moervaart en Zuidlede, dan bedraagt op dit moment de minimumbelasting 12 euro en de hectare-belasting 24 euro. In de polder Sinaai-Daknam en de Moerbekepolder wordt daarentegen een minimumbelasting van 10 euro en een hectare-belasting van 20 euro geheven. Eigenaars met gronden gelegen in het uitbreidingsgebied zullen dus verplicht worden deze bijkomende belasting te betalen voor de diensten die de polder in het gebied uitvoert. Het ontwerp van besluit stelt wel dat de gronden van het provinciaal domein vrijgesteld worden van polderbelasting.

Meer info ?

Contactpersoon bij de provincie: Marie-Paule De Poorter (marie-paule.de.poorter@oost-vlaanderen.be of 09 267 76 66)

10 juli 2017

Deel deze pagina

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief! Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws in Wachtebeke!

Nieuwsoverzicht