Verzoekschrift

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Iedere inwoners heeft het recht een verzoekschrift in te dienen. Dit kan via een ondertekende brief gericht aan de gemeenteraad.

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt of het verzoekschrift ontvankelijk is.

Zo niet, kan hij aan de indiener een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen, zodat het wel op de agenda van het bevoegde orgaan (= de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt) kan geplaatst worden.
De verzoeker (of de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift) kan worden gehoord door het bevoegde orgaan.

De gemeenteraad verstrekt binnen de drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Info:

In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 44 & 45) lees je in detail hoe verzoekschriften ingediend en behandeld worden.