Openbaarheid van bestuur

Wat?

Actieve openbaarheid betekent dat het gemeentebestuur verplicht is haar bevolking in te lichten over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening.

Passieve openbaarheid betekent dat je als burger kennis kan nemen van bestuursdocumenten, zolang er tenminste niet een of andere uitzondering van toepassing is.

Zowel de actieve als de passieve openbaarheid is geregeld in het decreet openbaarheid van bestuur (dd. 2004-03-26).

Actieve openbaarheid

Wat?

Het gemeentebestuur van Wachtebeke geeft inlichtingen over zijn beleid, regelgeving en dienstverlening via diverse kanalen (gemeentelijk informatieblad, website, persberichten, nieuwsbrief, berichten aan de bevolking, ...).
Op elke brief vind je ook altijd een naam en telefoonnummer voor meer inlichtingen.
Elke beslissing of administratieve handeling met rechtsgevolgen, vermeldt de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep.

Passieve openbaarheid

Wat?

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op vraag van elke burger moet het gemeentebestuur inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen.

Een bestuursdocument is elke informatie (in welke vorm ook) waarover de gemeente beschikt.

Er zijn weliswaar uitzonderingen. Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • documenten die betrekking hebben op de veiligheid, op de openbare orde, op strafvorderingen of gemeentelijk administratieve sancties, op de persoonlijke levenssfeer, op industriële en economische gegevens;
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.

Als je vaststelt dat onjuiste of onvolledige informatie over jou is opgenomen in een bestuursdocument, is het bestuur verplicht op jouw aanvraag dit te corrigeren.

Hoe aanvragen?

Als je kennis wil nemen van een bestuursdocument, er een kopie wil van ontvangen, of verkeerde of onvolledige informatie wil laten wijzigen, vraag je dit schriftelijk (brief/e-mail) aan bij de gemeentesecretaris, Secretariaat, Dorp 61.

Meer info

Je krijgt binnen de vijftien kalenderdagen een schriftelijk antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling. Bij toestemming zal het gemeentebestuur binnen de 30 kalenderdagen de gevraagde informatie bezorgen of aanpassen.
Bij een verlengingsbeslissing wordt die termijn op 45 kalenderdagen gebracht.

Beroepsprocedure

Wat?

Als je denkt dat je aanvraag onterecht is afgewezen of niet uitgevoerd, kan je schriftelijk beroep aantekenen binnen de 30 kalenderdagen die volgen op:

  • de dag van het versturen van de beslissing;
  • de dag na het verstrijken van de uitvoeringstermijn of verlengde uitvoeringstermijn.