Bekendmakingen

 1. retributiereglement Hulpverleningszone
 2. Bekendmaking openbaar onderzoek - Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Bedrijven Wachtebeke
 3. Bekendmaking vervallen grafconcessies op de begraafplaats Molenhoek - 20 mei 2015
 4. Bekendmaking nr 295 i.v.m. inzage van de gemeenterekeningen
 5. Bekendmaking nr. 296 ivm subsidiereglement gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater
 6. Bekendmaking onderzoek de commodo et incommodo verlenging Muishoeken
 7. Bekendmaking nr. 298 i.v.m. budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
 8. Bekendmaking nr. 299 i.v.m. het politiereglement Administratieve Sancties
  Reglement administratieve sancties
 9. OVAM: Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardige bedrijfsafval.
 10. OVAM: Plan-MER: Lokaal afval- en materialenplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022
 11. De burgemeester van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het tariefreglement op de begraafplaatsen werd aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2016 en van kracht wordt vanaf 1 februari 2016.
 12. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het aangepaste reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen werd aangenomen in de gemeenteraad van 25 februari 2016 en van kracht wordt vanaf 3 maart 2016.
 13. Bekendmaking van een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke in uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
 14. RUP-recreatie, documenten openbaar onderzoek:
 15. Bekendmaking nr. 309 budget 2017 en de aanpassing nr. 8 meerjarenplan 2014-2019
 16. Bekendmaking nr. 310 aangepast reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen
 17. Bekendmaking nr. 311 bekendmaking belasting op de afgifte van administratieve stukken
 18. Bekendmaking nr. 312 Actualisatie reglement voor de opmaak en beheer van een register voor leegstaande gebouwen en woning.
 19. Bekendmaking nr. 313 Actualisatie reglement belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2014 tem 2019
 20. Bekendmaking nr. 314 Actualisatie reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging