Openbare onderzoeken en bekendmakingen

OPENBARE ONDERZOEKEN en BEKENDMAKING BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNING

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Lefever en Van Speybroeck

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Van de Voorde - Baczkowski

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING Groenweghe Christina

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Vlaamse Regering bvba Westfalen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Fibelco

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Bart Van der Linden

BEKENDMAKING AKTENAME de Munck

BEKENDMAKING AKTENAME Buysse

BEKENDMAKING AKTENAME Gouffeau

BEKENDMAKINGEN

 1. retributiereglement Hulpverleningszone
 2. Bekendmaking vervallen grafconcessies op de begraafplaats Molenhoek - 20 mei 2015
 3. Bekendmaking nr 295 i.v.m. inzage van de gemeenterekeningen
 4. Bekendmaking nr. 296 ivm subsidiereglement gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater
 5. Bekendmaking onderzoek de commodo et incommodo verlenging Muishoeken
 6. Bekendmaking nr. 298 i.v.m. budget 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
 7. Bekendmaking nr. 299 i.v.m. het politiereglement Administratieve Sancties
  Reglement administratieve sancties
 8. OVAM: Ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardige bedrijfsafval.
 9. OVAM: Plan-MER: Lokaal afval- en materialenplan voor huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2016-2022
 10. De burgemeester van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het tariefreglement op de begraafplaatsen werd aangenomen in de gemeenteraad van 28 januari 2016 en van kracht wordt vanaf 1 februari 2016.
 11. Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Wachtebeke maakt bekend dat het aangepaste reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen werd aangenomen in de gemeenteraad van 25 februari 2016 en van kracht wordt vanaf 3 maart 2016.
 12. Bekendmaking van een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke in uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
 13. Bekendmaking nr. 309 budget 2017 en de aanpassing nr. 8 meerjarenplan 2014-2019
 14. Bekendmaking nr. 310 aangepast reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen
 15. Bekendmaking nr. 311 bekendmaking belasting op de afgifte van administratieve stukken
 16. Bekendmaking nr. 312 Actualisatie reglement voor de opmaak en beheer van een register voor leegstaande gebouwen en woning.
 17. Bekendmaking nr. 313 Actualisatie reglement belasting op de leegstand van gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2014 tem 2019
 18. Bekendmaking nr. 314 Actualisatie reglement op de begraafplaatsen en lijkbezorging      
 19. Bekendmaking nr. 315 Aanpassing huishoudelijk reglement jeugdlokaal
 20. Bekendmaking nr. 316 Jaarrekening 2016
 21. Bekendmaking nr. 317 Budgetwijziging nr. 1/2017 en meerjarenplanaanpassing 9 2017-2019   
 22. Bekendmaking nr. 318 van een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke in uitvoering van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten    
 23. Belastingreglementen gestemd in de gemeenteraad van 21 dec 2017